Ngôn ngữ:

Hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn Tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 12/05/2023 – 18/05/2023)

Lượt xem: 115 | Truyền thông cộng đồng

Từ ngày 12/05/2023 đến ngày 18/05/2023, Ban Truyền thông môi trường của Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ dân phố (TDP) thực hiện 26 hội nghị, hoạt động tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn (PLRTN) với sự tham dự trực tiếp của hơn 1800 lượt người, cụ thể:

  Tại quận Hồng Bàng, Ban truyền thông môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại ngõ 31 Bến Bính; ngõ 6 Bạch Đằng.

  Tại quận Ngô Quyền, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN, phổ biến kiến thức về luật BVMT cho cán bộ công chức quận, bí thư, Tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các TDP của 12 phường trên địa bàn quận tại Trung tâm Hành Chính - Chính Trị Quận Ngô Quyền. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 3 - Phường Đổng Quốc Bình.

  Tại Quận Lê Chân, Ban truyền thông môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN, phổ biến kiến thức về luật BVMT cho cán bộ công chức, bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các TDP trên địa bàn phường Vĩnh Niệm.

  Tại Quận Hải An, Ban truyền thông môi trường tổ chức các hội nghị, hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN cho các nhà máy, công ty trong khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng.

  Trong tuần qua, Ban truyền thông môi trường phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức hội nghị truyền thông, hướng dẫn PLRTN tại xã Văn Phong – Cát Hải; xã Xuân Đám – Cát Bà.

Tổng số mô hình hiện nay: 285 mô hình.
Một số hình ảnh các hoạt động của Ban truyền thông môi trường trong tuần:   
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp về việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 1 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 31 Bến Bính.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hồng Bàng 2 tăng cường tuyên truyền và kiểm tra mô hình PLRTN tại ngõ 6 Bạch Đằng.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên công ty Wayne VN trong khu công nghiệp về việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty Toyota boshoku việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty Maiko việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty Nichias Hải Phòng việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty TNHH Akita oil seal VN việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty TNHH Rayho VN việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty Hợp Thịnh việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty Toyoda Gosei việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND quận Ngô Quyền tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN, phổ biến kiến thức về luật BVMT cho cán bộ công chức quận, bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các các TDP của 12 phường trên địa bàn quận.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Xuân Đám tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN, phổ biến kiến thức về luật BVMT cho cán bộ công chức xã, bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, đại diện các hộ dân trên địa bàn xã.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Văn Phong tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN, phổ biến kiến thức về luật BVMT cho cán bộ công chức xã, bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, đại diện các hộ dân trên địa bàn xã.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty Medikit Viet Nam triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty Tetsugen Viet Nam triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty Citizen Viet Nam triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty Sumiruber Viet Nam triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị  Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty Sik Viet Nam triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân 3, Sở TN &MT, UBND phường Vĩnh Niệm tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN, phổ biến kiến thức về luật BVMT cho cán bộ công chức, bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các TDP trên địa bàn phường.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra mô hình PLRTN tại TDP số 3 - P. Đổng Quốc Bình.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty Fujikura composites triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty Yanagawa Seiko Viet Nam triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty Daito Rubber Viet Nam triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty Nippon Kodo triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty TNHN Guo Xiang Hai Phong triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ban truyền thông môi trường phối hợp Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2, công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ nhân viên Công ty TAKAHAKA Hai Phong triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Các tin liên quan khác