XÍ NGHIỆP VẬN TẢI

Posted at 26/07/2017 | By : | Categories : Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI

Chức năng, nhiệm vụ Xí nghiệp Vận tải

– Tổ chức quản lý, điều vận các phương tiện, thiết bị vận chuyển chất thải theo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch công ty giao.

– Tưới nước rửa đường chống bụi.

– Quản lý sử dụng trang thiết bị xe, máy móc đúng mục đích, tính năng, tác dụng và quy trình kỹ thuật quy định.

– Chủ động đề xuất quy trình vận chuyển các loại chất thải hợp lý, hiệu quả ở từng giai đoạn.

– Vận chuyển hàng hóa khác nếu được công ty cho phép