Vệ sinh môi trường sông cảng biển

Vệ sinh môi trường sông cảng biển

 

Rác thải từ các tàu, thuyền được thu gom và vận chuyển về xử lý tại khu xử lý rác của Công ty.

Thu gom rác trên tàu, thuyền.

 

Đưa rác lên xe chuyên dụng, vận chuyển về khu xử lý.

 

Xử lý rác tại bãi chôn lấp theo quy trình hợp vệ sinh.