Uncategorized

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN ĐẢNG UỶ

Posted at 10/03/2015 | By : | Categories : Uncategorized | Chức năng bình luận bị tắt ở VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN ĐẢNG UỶ

DSC00644

Tổ chức các hoạt động đoàn thể, phát động phong trào thi đua trong toàn Công ty, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV.