Tư vấn môi trường

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

 

Là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực môi trường, Công ty cung cấp các dịch vụ :

– Tư vấn lập hồ sơ dự án đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường.

– Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình môi trường.

– Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đô thị.

– Tư vấn đăng ký dịch vụ thu gom chất thải rắn tại các hộ gia đình hoặc tại các cơ    sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh.