Uncategorized

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Posted at 10/03/2015 | By : | Categories : Uncategorized | Chức năng bình luận bị tắt ở PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

DSC00676

* Chức năng Phòng Tổ chức Hành chính

 Tham mưu cho Ban Lãnh đạo công ty về các lĩnh vực:

– Tổ chức quản lý nhân sự, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, điều động cán bộ, bồi dưỡng tay nghề, nâng bậc lương cho cán bộ, công nhân viên Công ty.

– Chính sách, chế độ: ốm đau thai sản, dưỡng sức, bồi dưỡng độc hại, BH sinh mạng thôi việc, mất sức, hưu trí, BHXH và chăm lo đời sống người lao động.

– Bảo vệ Công ty, phòng cháy nổ, trang bị bảo hộ lao động và an toàn VSLĐ.

Quản lý nghiệp vụ về:

– Hồ sơ, lý lịch của cán bộ – công nhân viên

– Bảo quản và sử dụng con dấu, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước

– Lưu trữ công văn đi, đến

– Quản lý tài sản Công ty, thiết bị văn phòng, dụng cụ hành chính…

Kiểm tra:

– Chấp hành nội quy lao động, trang bị BHLĐ, an toàn vệ sinh lao động

– Các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động ở các đơn vị trong công ty

– Các lớp đào tạo do Công ty tổ chức

– Công tác bảo vệ – quân sự, phòng, chống cháy nổ

Nhiệm vụ, trách nhiệm Phòng Tổ chức Hành chính

– Sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.

– Quản lý, bổ sung hồ sơ, lý lịch CBCNV, giải quyết thủ tục hồ sơ tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu,… là thành viên thường trực hội đồng khen thưởng – kỷ luật của Công ty.

– Tham mưu cho Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty công tác quy hoạch cán bộ, nhận xét, đề bạt cán bộ.

– Giải quyết chế độ chính sách cho người lao động như: Các loại bảo hiểm, bảo hộ lao động, hướng dẫn cho CBCNV công tác vệ sinh, an toàn lao động và nội quy Công ty.

– Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức thi tay nghề cho công nhân lao động trong Công ty

– Quản lý lao động , kết hợp cùng phòng Kế hoạch tổng hợp, Kế toán tài vụ , Tiền lương – Tiền công xây dựng quỹ tiền lương và xét phân bổ tiền lương, chi phí hành chính

– Nghiên cứu, sắp xếp bố trí lao động sản xuất phù hợp, xây dựng các định mức lao động, phối hợp với các phòng nghiệp vụ xây dựng giá thành của lao động trên đơn vị sản phẩm – dịch vụ cho các đơn vị trực thuộc.

– Quản lý, bảo vệ trụ sở, tài sản của Công ty, kiểm tra công tác bảo vệ, an toàn, phòng chống cháy, nổ ở các đơn vị trực thuộc; Tham gia an ninh trật tự, an toàn xã hội.

– Phục vụ các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ; Tiếp khách, tiếp dân

– Quản lý sử dụng con dấu cơ quan theo quy định, quản lý công văn đi, đến, hồ sơ giấy tờ, sổ sách hành chính, văn thư lưu trữ …

– Quản lý thiết bị văn phòng, điều hành phương tiện phục vụ nhu cầu công tác của Công ty.