Uncategorized

PHÒNG TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG

Posted at 10/03/2015 | By : | Categories : Uncategorized | Chức năng bình luận bị tắt ở PHÒNG TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG

 * Chức năng Phòng Tiền lương – Tiền công

– Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty công tác quản lý Quỹ tiền lương- tiền công, tiền thưởng và thanh toán tiền lương, tiền thưởng;

– Quản lý ngày công lao động khối gián tiếp, đơn vị trực tiếp sản xuất;

– Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị.

* Nhiệm vụ Phòng Tiền lương – Tiền công

– Xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương, phân bổ và thanh toán tiền lương- tiền công; xây dựng định mức nội bộ, đơn giá tiền lương trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.

– Hoàn thiện, xây dựng và ban hành Quy chế, Quy định về quản lý nghiệp vụ tiền lương- tiền công, tiền thưởng trong công ty.

– Theo dõi ngày công khối gián tiếp, đơn vị trực tiếp sản xuất, lập báo cáo định kỳ tình hình sử dụng ngày công lao động, quản lý và thanh toán tiền lương ở các đơn vị về Ban Lãnh đạo công ty.

– Lập báo cáo định kỳ tình hình thực hiện ngày công lao động và thu nhập theo mẫu quy định của cơ quan quản lý cấp trên và công ty.