Uncategorized

PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI VỤ

Posted at 10/03/2015 | By : | Categories : Uncategorized | Chức năng bình luận bị tắt ở PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI VỤ

DSC00659

 * Chức năng của phòng Kế toán – Tài vụ

– Tham mưu cho Ban Lãnh đạo công ty trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế ở Công ty.

– Phản ánh và kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn của công ty.

– Tham gia hoạch định công tác tài chính của Công ty.

– Thông qua công tác quản lý tài chính, tham mưu cho Chủ tịch, Tổng Giám đốc công ty về công tác chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho CBCNV trong công ty.

 * Nhiệm vụ của phòng Kế toán – Tài vụ

– Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn quá trình và kết quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình sử dụng kinh phí của Công ty.

– Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ kinh doanh, chỉ tiêu thu chi tài chính, kỷ luật thu nộp, thanh toán, kiểm tra việc sử dụng các loại tài sản, vật tư, tiền vốn, kinh phí, phát hiện và ngăn chặn những hành động tham ô, lãng phí, vi phạm các chính sách, chế độ, kỷ luật kinh tế tài chính của Nhà nước, của Công ty.

– Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch, phục vụ cho công tác thống kê và thông tin về kinh tế.

– Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Công ty về việc chấp hành pháp lệnh kế toán – thống kê. Hướng dẫn và kiểm tra công tác hạch toán – kế toán, thống kê ở các cơ sở

– Cung cấp và bảo quản toàn bộ hồ sơ có liên quan đến vật tư, tài sản đã hoàn chỉnh thủ tục nhập kho. Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ, chuẩn bị đầy đủ và kịp thời các thủ tục cần thiết cho việc xử lý các khoản mất mát, hao hụt, hư hỏng, đồng thời đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý.

– Lập đầy đủ và gửi đúng hạn, các báo cáo kế toán, thống kê, báo cáo quyết toán của Công ty theo chế độ quy định.

– Tổ chức kiểm tra các báo cáo kế toán, báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc.

– Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ, kế toán Nhà nước và các quy định của Công ty về tài chính cho các cá nhân có liên quan và các đơn vị trực thuộc.

– Tổng hợp, cập nhật kịp thời, theo dõi thu tiền phí dịch vụ vệ sinh của các xí nghiệp dịch vụ môi trường để phục vụ cho công tác điều hành quản lý của Công ty.

– Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu, chứng từ kế toán

– Thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ và nhân viên kế toán có kỷ luật và chuyên môn cao trong Công ty.

– Thực hiện phân tích hoạt động kinh tế nhằm đánh giá đúng hiệu quả hoạt động, phát hiện những lãng phí và thiệt hại để có biện pháp khắc phục.

– Thông qua công tác tài chính – kế toán, tham gia nghiên cứu cải tiến tổ chức sản xuất, cải tiến quản lý kinh doanh.

– Tổ chức quyết toán tài chính theo định kỳ với các cơ quan hữu quan theo quy định của Nhà nước.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Công ty