Uncategorized

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Posted at 10/03/2015 | By : | Categories : Uncategorized | Chức năng bình luận bị tắt ở PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

DSC00682

* Chức năng phòng Kế hoạch Tổng hợp

– Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty về các lĩnh vực: Quản lý thực hiện công tác kế hoạch, công tác thống kê, quỹ tiền lương và thanh toán lương; phân tích tổng hợp thông tin và xử lý thông tin.

– Hoạch định kế hoạch, điều hành tác nghiệp sản xuất.

– Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ.

– Quản lý nghiệp vụ.

* Nhiệm vụ và trách nhiệm phòng Kế hoạch Tổng hợp

– Căn cứ vào các phương hướng, chủ trương của Chủ tịch, Tổng Giám đốc và từ kế hoạch của các đơn vị trực thuộc Công ty, phòng Kế hoạch tổng hợp có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự thảo kế hoạch chi tiết hoạt động của Công ty theo định kỳ hàng năm.

– Tổng hợp và đề xuất chương trình mục tiêu về Quản lý và Xử lý chất thải trong từng thời kỳ. Lập kế hoạch hàng năm về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

– Xác định các hạng mục công việc hàng năm, lập và điều chỉnh phương án khoán thu chi cho các đơn vị sản xuất.

– Tham gia xây dựng và quản lý các định mức kinh tế – kỹ thuật.

– Tham gia thực hiện các đề tài sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.

– Theo dõi tiến độ sửa chữa, kiểm tra chất lượng sửa chữa phương tiện cơ giới, thô sơ và các tài sản khác.

– Trình thông qua dự thảo kế hoạch với ban Giám đốc, lập kế hoạch chính thức. Trình duyệt kế hoạch với cơ quan cấp trên, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc căn cứ thực tế và khả năng của từng đơn vị.

– Tổ chức nghiên cứu, khảo sát tình hình thực tế về quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất của Công ty.

– Giám sát theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch và khối lượng công việc tại các đơn vị trực thuộc theo quy chế khoán và báo cáo định kỳ cho Ban lãnh đạo.

– Có trách nhiệm lập các biểu mẫu, báo cáo, thống kê trình Ban lãnh đạo chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc gửi báo cáo về phòng KHTH tổng hợp hàng tháng, quý, năm.

– Lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về tình hình hoạt động của Công ty gửi các cơ quan cấp trên theo quy định.

– Thực hiện các báo cáo đột xuất có liên quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi được Ban Lãnh đạo yêu cầu.

– Theo dõi, giám sát các loại Hợp đồng của các đơn vị trực thuộc Công ty về hoạt động sản xuất và dịch vụ, lưu trữ theo đúng quy định về quản lý văn bản theo Pháp luật hiện hành.

– Là Thường trực ban thi đua, khen thưởng – Kỷ luật của Công ty

– Tham gia Hội đồng nghiệm thu sản xuất (với tư cách là uỷ viên thường trực) cấp Công ty, nghiệm thu tất cả các khối lượng sản xuất và dịch vụ được báo thực hiện xong của các đơn vị trực thuộc hoặc của các đơn vị có hợp đồng của Công ty. Đối với công tác thường xuyên kiểm tra định kỳ các khối lượng thực tế thực hiện, lập biên bản nghiệm thu theo đúng Quy chế ban hành, lưu trữ tất cả các biên bản nghiệm thu theo đúng Quy định.

– Tham mưu cho Ban Lãnh đạo tất cả các vấn đề có liên quan về tiêu chuẩn, chất lượng, định mức, quy trình thao tác có tính chất nghiệp vụ đối với các hoạt động của Công ty.

– Kiểm tra thường xuyên chất lượng công tác, lập biên bản các công tác làm không đạt chất lượng hoặc sai quy trình kỹ thuật để yêu cầu sửa đổi hoặc thực hiện lại.

– Giám sát thi công theo đúng dự toán thiết kế được duyệt tất cả các công trình xây dựng cơ bản phát sinh được giao cho các đơn vị trong và ngoài Công ty thi công. Lưu trữ và kiểm tra đúng, đủ các thủ tục cho các hồ sơ quản lý công trình theo đúng quy định.

– Kiểm tra thực tế, xác định: các yêu cầu kỹ thuật, khối lương, số lượng tất cả các nhu cầu về sửa chữa, thay thế trang thiết bị phục vụ sản xuất, dịch vụ của các đơn vị trực thuộc.

– Tổ chức đấu thầu bán thanh lý các vật tư, thiết bị, máy móc theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

– Hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất, có chất lượng và đúng thời hạn quy định.

– Phòng có trách nhiệm tổ chức, quản lý nhân sự được điều động về phòng, kể cả việc chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên trong phòng được tham gia các hoạt động của Đảng, Đoàn thể trong Công ty trên tinh thần có tổ chức, có kỷ luật. Phòng có trách nhiệm kiến nghị Ban lãnh đạo cho đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức mới phục vụ cho công tác của Phòng khi cần thiết.

– Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty khi xảy ra những hậu quả không tốt do công tác tham mưu của phòng.