Uncategorized

Đơn vị thành viên

Posted at 04/02/2015 | By : | Categories : Uncategorized | 0 Comment

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

- Quản lý nhần sự, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, điều động cán bộ, bồi dưỡng tay nghề, nâng bậc cho CBCNV.
– Sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.
– Quản lý, bổ sung hồ sơ, lý lịch CBCNV, giải quyết thủ tục hành chính.
– Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động: Tiền lương, tiền thưởng, thôi việc, mất sức, hưu trí, BHXH và chăm lo đời sống người lao động.
– Là thường trực hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Công ty.
– Là bảo vệ Công ty, phòng cháy nổ, trang bị bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động.
– Bản quản và sử dụng con dấu, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.
– Lưu trữ công văn đi, đến; Quản trị văn phòng.
– Quản lý tài sản Công ty; thiết bị văn phòng, dụng cụ hành chính….
– Kiểm tra công tác : Chấp hành nội quy lao động, trang bị BHLĐ, an toàn vệ sinh lao động; Các chế độ liên quan đến người lao động ở các đơn vị trong Công ty.
– Phục vụ các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ; Tiếp khách, tiếp dân.
– Quản lý, điều hành phương tiện, phục vụ nhu cầu công tác của Công ty.

PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI VỤ

- Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán thống kê và hoạch toán kinh tế của Công ty.
– Lập dự toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp và phân bổ các nguồn quỹ của Công ty theo quy định của Nhà nước với các cấp quản lý.
– Tham mưu, đề xuất hoạch định chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn.
– Tham mưu với Ban lãnh đạo Công ty khai thác mọi nguồn thu. Đảm bảo thu đúng, thu đủ kịp thời các khoản phí vệ sinh và các khoản nộp nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.
– Hướng dẫn, phổ biến các văn bản Nhà nước về quản lý tài chính, nghiệp vụ hạch toán kế toán thống kê đến từng đơn vị.
– Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong Công ty tổ chức quản lý sử dụng an toàn, có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính và tài sản Công ty.

PHÒNG KINH DOANH

Với vai trò thường trực Ban chỉ đạo thu ohis, phòng Kinh doanh tham gia công tác quản lý và điều hành thu phí vệ sinh.
– Xây dựng đề án và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
– Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch thu phí vệ sinh các năm góp phần đảm bảo nguồn chi phí cho hoạt động của Công ty.
– Xây dựng và ban hành các quy định, các cơ chế chính sách, các tiêu chí đánh giá kết quả về thu phí vệ sinh trong phạm vi Công ty, cơ chế khuyến khích các cá nhân, đơn vị, thu ngân đạt thành tích tốt.
– Quản lý, khai thác, phát triển khách hàng dịch vụ vệ sinh.
– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường của xí nghiệp thuộc Công ty.
– Công tác lập danh bạ quản lý khách hàng, in hóa đơn thu tiền dịch vụ vệ sinh cho toàn bộ khách hàng thuộc các đối tượng phục vụ của Công ty.
– Công tác giải quyết các tồn đọng sau thu tiền như: chất lượng dịch vụ, khối lượng chất thải thu gom – xử lý, giá cả dịch vụ vệ sinh…
– Kết hợp với chính quyền cơ sở làm tốt công tác vận động, tuyên truyền ý thức cộng đồng trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường thành phố.
– Tiếp thị, mở rộng thị trường phục vụ, xây dựng chiến lược sản xuất – kinh doanh theo các ngành nghề Công ty đã đăng ký.

PHÒNG KỸ THUẬT

-Thực hiện công tác định mức kinh tế – kỹ thuật, phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh dịch vụ.
– Thiết kế, lập dự toán các công trình kỹ thuật theo chức năng ngành nghề của Công ty và nhiệm vụ được giao.
– Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.
– Nghiên cứu, áp dụng các quy trình, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành… và quản lý và xử lý chất thải rắn.
– Giám sát thực hiện công tác sửa chữa thiết bị.
– Thường trực Hội đồng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Công ty.
– Tham mưu cho Ban Giam đốc các vấn đề có liên quan về tiêu chuẩn, chất lượng, định mức, quy trình thao tác có tính chất nghiệp vụ đối với các hoạt động của Công ty.
– Quản lý quy trình công nghệ về xử lý chất thải rắn.
– Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật trông Công ty.
– Xây dựng giải pháp kinh tế kỹ thuật trong việc vận hành quản lý các quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.
– Kiểm tra, giám sát về mặt kỹ thuật đối với các đợn vị nhận thi công các công trình thuộc lĩnh vực môi trường đô thị.

PHÒNG QUẢN LÝ VẬT TƯ

- Quản lý nguyên, nhiên, vật liệu đảm bảo cung ứng kịp thời số lượng, chất lượng cho hoạt động sản xuất thường xuyên.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm nguyên, nhiên, vật liệu theo đúng tiêu chuẩn quy định.
– Lập phương án xây dựng hệ thống kho, bồn chứa quản lý tập trung nguyên, nhiên, vật liệu, lập kế hoạch dự phòng, chủ động phân phối, cấp phát đáp ứng kịp thời sản xuất thường xuyên.
– Kiểm tram, giám sát chất lượng vật tư, kỹ thuật.
– Tổ chức quản lý, bảo dưỡng hệ thống kho, bãi để quản lý giám sát tốt vật tư.
– Định kỳ thống kê báo cáo phân loại chất lượng và số lượng nguyên, nhiên, vật liệu dự trữ phục vụ công tác sản xuất thường xuyên.
– Kiểm tra, giám sát và xây dựng điều hành chỉnh mức vật tư, số lượng, chất lượng vật tư từ các đơn vị sản xuất.

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

- Quản lý thực hiện công tác kế hoạch, phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin; điều hành tác nghiệp sản xuất.
– Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác nghiệp vụ và quản lý Quỹ tiền lương.
– Tổng hợp, xây dựng dự thảo kế hoạch chi tiết hoạt động của Công ty theo định kỳ hằng năm; lập kế hoạch hằng năm về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.
– Xác định các hạng mục công việc hằng năm, lập và điều chỉnh phương án khoán chi cho các đơn vị sản xuất.
– Tham gia xây dựng và quản lý các định mức kinh tế – kỹ thuật.
– Trình duyệt kế hoạch với cơ quan cấp trên, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc; xây dựng kế hoạch sản xuất hằng năm của Công ty.
– Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ và các báo cáo hoạt động sản xuất và dịch vụ.
– Theo dõi, giám sát các loại hợp đồng về hoạt động sản xuất và dịch vụ.
– Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện công tác thống kê, tổng hợp điều hành thực hiện công việc nội bộ Công ty theo đúng các kế hoạch đề ra.

PHÒNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ

- Tổ chức quản lý toàn bộ các loại phương tiện thiết bị vận tải, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
– Lập hồ sơ theo dõi, quản lý toàn bộ phương tiện máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác sản xuất và quản lý của Công ty.
– Xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ phương tiện, thiết bị chuyên dùng của Công ty.
– Lập phương án và đề xuất mua sắm trang thiết bị đúng trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước.
– Kiểm tra, giám sát, đánh giá lại tình trạng phương tiện, trang thiết bị theo định kỳ và đột ngột.
– Đánh giá, nhận xét mức độ sử dụng hiệu quả phương tiện, máy móc thiết bị chuyên dùng ở các đơn vị thuộc Công ty.
– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình quản lý, sử dụng phương tiện, máy móc thiết bị, đề xuất thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
– Tư vấn lựa chọn và mua sắm phương tiện máy móc, thiết bị chuyên dùng trong công tác quản lý chất thải rắn…

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN ĐẢN UỶ

Tổ chức các hoạt động đoàn thể, phát động phong trào thi đua trong toàn Công ty, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV.

PHÒNG THANH TRA MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm công tác giữ gìn trật tự VSMTĐT trên địa bàn Thành phố ( Hoạt động trên cơ sở hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước, quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và nôi quy Công ty TNHH).
– Phối hợp với các cấp, các ngành đoàn thể có liên quan để tuyên truyền phổ biến hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác VSMTĐT.
– Lập biên bản yêu cầu bồi hoàn nguyên trạng các hành vi vi phạm trật tự VSMTĐT.
– Nghiêm thu khối lượng, chất lượng công tác duy trì vệ sinh đường, hè, xóm, ngõ theo quy trình sản xuất.
– Theo dõi, thống kê và kiểm tra giám sát công tác quản lý lao động, ngày công lao động tại các đơn vị sản xuất.
– Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc vận chuyển phế thải vào 02 khu xử lý Tràng Cát và Đình Vũ.
– Phối hợp với thành tra GTVT và các phòng chức năng Quản lý đô thị của các quận thuốc TP Hải Phòng để giải quyết các hành vi vi phạm trật tự VSMTĐT.
– Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm VSMTĐT, buộc khắc phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi.
– Giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của các tổ chức , cá nhân có liên quan đến công tác trật tự VSMTĐT.
– Hỗ trỡ công tác thu tiền phí dịch vụ vệ sinh, đề xuất giải pháp xử lý với các đơn vị, cá nhân còn tồn đọng không nộp phí dịch vụ vệ sinh môi trường.
– Thực hiện công tác cổ động, tuyên truyền về trật tự vệ sinh MTĐT.
– Thường trực đường dây nóng về công tác vệ sinh MTĐT.

BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TUYÊN TRUYỀN CỘNG ĐỒNG

- Theo dõi, giám sát hoạt động của các máy tính, máy văn phòng, hệ thống mạng internet của Công ty. Bám sát các hoạt động của Công ty tổ chức các công tác tuyên truyền.
– Sửa chữa, khắc phục các sự cố về máy tính, máy văn phòng, máy in, máy fax, hệ thống mạng, cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý có tại Công ty.
– Lập các bảng biểu, phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động hệ thống máy tính, máy văn phòng, máy in, máy fax, hệ thống mạng internet, hệ thống phần mềm, công tác hoạt động tuyên truyền theo điịnh kỳ (hoặc đột xuất) phục vụ cho công tác quản lý, vận hành của Công ty.
– Phát triển các phần mềm hiện có của Công ty, nâng cấp hệ thống thiết bị của Công ty đảm bảo sự hoạt động ổn định của các thiết bị hiện có của Công ty.
– Tham gia các hoạt động tuyên truyền cổ động về môi trường tại Công ty, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố và của Trung ương để đưa tin, bài, hình ảnh nhằm quảng bá, giới thiệu về các hoạt động của Công ty.

XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN

- 08 Xí nghiệp môi trường Hồng Bàng I, II; Ngô Quyền I, II; Lê Chân I,II,III; Hải An: Chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển rác 3 ca/ngày đêm trên địa bàn các phường được phân công trong khu vực các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An; duy trì vệ sinh đường phố sạch đẹp 24h/24h; thu tiền dịch vụ vệ sinh trong phạm vi xí nghiệp phụ trách.
– Xí nghiệp Dịch vụ môi trường: Phụ trách khu vực dịch vụ thu gom rác công nghiệp, rác y tế và rác thải sông cảng biển; ký và khai thác hợp đồng thu gom, vận chuyển và tiêu huỷ rác thải nguy hại, các hợp đồng không còn giá trị thương mại.
– Xí nghiệp vận tải cơ khí và xây dựng: Chịu trách nhiệm điều hành công tác vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố; sửa chữa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho quá trình thu gom và vận chuyển rác thải; nhận các đơn đặt hàng sửa chữa và gia công thiết bị ngoài.
– 02 Xí nghiệp quản lý và xử lý chất thải Đình Vũ và Khu liên hợp quản lý xử lý chất thải Tràng Cát: Quản lý khu xử lý rác Đình Vũ, Tràng Cát, giám sát khối lượng vận chuyển vào khu xử lý và xử lý chất thải theo đúng quy trình hợp vệ sinh.

About admin

Leave a Comment