Dịch vụ xử lý rác thải y tế

 

Xử lý chất thải y tế nguy hại

 

Rác thải y tế được thu gom từ các cơ sở khám chữa bệnh, được vận chuyển bằng xe bảo ôn và xử lý tại lò đốt chất thải y tế nguy hại trong khu xử lý rác của Công ty.

 

Thu gom, sử dụng xe bảo ôn vận chuyển rác thải y tế từ các cơ sở khám chữa bệnh về các lò đốt trong khu xử lý.

 

Đưa rác vào kho chứa trước khi xử lý.

 

Lò đốt do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) tài trợ.

 

Công nhân vận hành lò đốt rác.

 

Trơ hóa, đóng bánh tro rác