Uncategorized

PHÒNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Posted at 10/03/2015 | By : | Categories : Uncategorized | Chức năng bình luận bị tắt ở PHÒNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Chức năng Phòng Điều hành sản xuất:

– Tiếp nhận các nhu cầu của khách hàng và các đơn vị sản xuất trong nội bộ công ty, tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty điều hành tác nghiệp sản xuất, có kế hoạch điều động phương tiện, thiết bị và các nguồn lực nhằm thực hiện nhiệm vụ.

– Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty về công tác đấu thầu đặt hàng, đặt hàng, cung cấp dịch vụ với đối tác.

– Tham mưu về công tác quản lý công nghệ thông tin và tuyên truyền cộng đồng.

* Nhiệm vụ Phòng Điều hành sản xuất

– Thực hiện việc đấu thầu, đặt hàng công tác thường xuyên và phát sinh với các đối tượng có nhu cầu về công tác vệ sinh môi trường.

– Thực hiện công tác điều hành, điều độ tác nghiệp sản xuất đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, dịch vụ của công ty.

– Tổ chức nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành với các sở, ban, ngành thành phố, các đơn vị liên quan và các đơn vị, phòng, ban trong công ty.

– Quản lý văn bản đến, sao gửi nội bộ các văn bản do Ban lãnh đạo công ty phê duyệt qua hệ thống quản lý thông tin của công ty; lưu trữ văn bản tài liệu theo quy định, đảm bảo an toàn, bảo mật; xây dựng các báo cáo hình ảnh phục vụ các cuộc hội họp, hội nghị của công ty.

– Xây dựng, theo dõi và quản lý hệ thống internet tại trụ sở công ty và các đơn vị trực thuộc công ty; có kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống…

– Là Thường trực của Ban biên tập Website công ty

– Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty về các những công việc được giao.